5 നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വലിയ സംരക്ഷിക്കുക ഉറപ്പു വഴികൾ

പല വ്യക്തികളും സ്വകാര്യ കുടുംബങ്ങൾ വിവിധ ഇൻഷ്വറൻസ് പോളിസി പദ്ധതികൾ ഭാരത്തിനു കീഴിൽ മത്തനെപ്പോലെ, അവരുടെ കുടുംബ വരുമാനം, ജീവിത നിലവാരം ബാധിക്കുന്ന വല്ലാത്ത. അവർ ഉറപ്പു ഇവനും തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ, എന്നാൽ അവരുടെ മൊത്തത്തിൽ സാമ്പത്തികം കുടുംബ ജീവിത നിലവാരം തങ്ങളുടെ ഇഫക്റ്റുകൾ നഷ്ടമായത് അല്ല - അങ്ങനെ അവർ നിലവിലുള്ള പദ്ധതികൾ ഗുണമേന്മയുള്ള ത്യജിക്കാതെ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ വലിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വഴികൾ സ്കൗട്ടിന്റെ വേണമെങ്കിൽ. കുടുംബ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് ഒര്ു സങ്കൽപ്പിക്കുക, ഹോം സ്വത്തിനും ഇൻഷുറൻസ്, ഓട്ടോ കാർ ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റുള്ളവരെ ഇടയിൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, എന്തു കുടുംബം പരിഗണിക്കുകയും സ്വകാര്യ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും ലക്ഷ്യങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടു എന്ന്? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഇൻഷ്വറൻസ് വലിയ സംരക്ഷിക്കണം കാരണങ്ങൾ വിശകലനം, താഴെ പറയുന്ന എങ്ങനെയുണ്ട്:

i. നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഉയർത്തലും: നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ഉയർത്തരുത് വര്ദ്ധി അർത്ഥം അറിയാം, നിങ്ങളല്ലേ? നിങ്ങൾ ഈ ഔട്ട്-ഓഫ്-പോക്കറ്റ് അളവ് നിങ്ങൾ ഇൻഷ്വറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം ഇടപെടലുകൾ ഉത്തരവിനുള്ള യാദൃച്ഛികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ പണം രത്നച്ചുരുക്കം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. നിങ്ങളുടെ കുറവുകൾ എഴുന്നേൽപിക്കുന്ന, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ മേൽ നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിമുകൾ സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ കാണുന്നത് അവർ സ്വയം വളരെ താങ്ങാനാവുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം കുറയ്ക്കാൻ - നീ ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പദ്ധതികൾ വലിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയെന്ന ആ ഉയർത്തി കുറവുകൾ ഇല്ലാതെ മഴയോടുകൂടി ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞില്ല.

II. ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏജന്റ് പറയേണ്ടതു: ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി പ്ലാനുകളും വിശകലനം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയങ്ങളിൽ എയര്ടിക്കറ്റുകളിന്മേലുള്ള നിരക്കുകൾ യോഗ്യത എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് സംസാരിക്കുക. നിരവധി ആളുകൾ അത് അറിയാതെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഡിസ്കൌംട് യോഗ്യത, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ അവരുടെ ഏജന്റുമാർ ഒരു നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താൻ പക്ഷം അവരെ അറിയിക്കാൻ അവസാന കാരണം അവർ ഉയർന്ന നല്ക്കുന്നതയേല പോയി. നിങ്ങളുടെ ഏജന്റുമാർ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിൻ നിങ്ങളുടെ പോളിസി നിങ്ങൾ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നയം പദ്ധതികൾ തുക കൃപ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വലിയ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

III. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ ഉയർത്തലും: നിങ്ങൾ ഒരു മോശമായ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് വരുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ ഇൻഷ്വർ ഒരു വലിയ റിസ്ക് പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് അറിയില്ലായിരിക്കും ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനികൾ നിങ്ങൾക്ക് പശ്ചാത്തല ചെക്കുകൾ പ്രകടനം നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റിങ് എങ്ങനെ കാണുന്നു. നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ വളരെ താഴെയാണ് അവർ നിങ്ങളെ ഇൻഷ്വർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഉയർന്ന പ്രീമിയം നിരക്ക് ജോസച്ചാച്ചാ ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉളവാക്കുവാൻ അറ്റകുറ്റം കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ അപ്പോൾ നിന്റെ പ്രീമിയം നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ. നീ അവരെ റിപ്പയറിംഗ് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മോശം ക്രെഡിറ്റ് കാരണം വളരെ ഉയർന്ന കടിച്ചമര്ത്തി എങ്കിൽ, അവർ ഉടനെ കുറച്ചു പ്രീമിയം നിരക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കാനുള്ള കഴിയും നിങ്ങള്ക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ അവരെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യണം.

iv. ഒരേ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുക: ഈ സാധാരണ ഗൃഹമോ: നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇൻഷ്വർ അതേ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുക, യോഗ്യത, ആരോഗ്യം, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. വിശേഷാൽ, ഒരേ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാറുകൾ ഇൻഷ്വർ; ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാ കുടുംബ ആരോഗ്യ ഒരേ ഇൻഷൂറൻസ് കമ്പനിയിൽ മെഡിക്കൽ പദ്ധതികൾ; ഇൻഷ്വറൻസ് അതേ ഇൻഷ്വറൻസ് കമ്പനി എല്ലാ വീട്ടിലും യോഗ്യത സ്വത്ത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഇൻഷ്വറൻസ് നയങ്ങൾ വലിയ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയും.

v. നിങ്ങളുടെ മാടപ്രാവ് സെക്യുർ: എട്ടര ഏതെങ്കിലും തകരാർ forestall ലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കാറുകൾ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ, ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റോൾ, ലയ്നിന്റെ മോഷണം. തീ extinguishers പോലെ സുരക്ഷാ ഗാഡ്ജെറ്റുകൾ, എട്ടര നിഴലും, ആന്റി-ലോക്ക് സൗകര്യങ്ങളും മറ്റ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ കാറുകൾ അപകടങ്ങളിൽ സംഭവങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാക്കുക തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറർ യാന്ത്രികമായി നിങ്ങളുടെ പ്രീമിയം നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കാരണം ഈ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ പണം രക്ഷിക്കുന്നു.Benefited from this post? Kindly use the sharing buttons above to share the post on your favourite social networks. To make sure you stay up to date with our articles, enter your email to subscribe.

Get Free Updates
Input your email to get new post alert

Tags:5 നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വലിയ സംരക്ഷിക്കുക ഉറപ്പു വഴികൾ, Save Big On Your Insurance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *