මූලික රක්ෂණ නියමයන් සහ සංකල්ප


Having understood the basic meaning and concept of insurance, it might be helpful if you understood some basic රක්ෂණ නියමයන් සහ සංකල්ප, and know how they applied to you in respect of your particular රක්ෂණ සමාගමේ ප්රතිපත්ති ආවරණය.

There are various insurance terms and concepts covering every aspect of insurance policies and agreements or experience, but the following are just some of them:

රක්ෂණ නියමයන් සහ සංකල්ප

Insurance policy

This is an agreement signed between you and an insurance company over a foreseen risk that might happen, with the understanding that you pay regular amounts of money to the insurance company in exchange for considerable compensation when that foreseen risk eventually occurs.

READ: 5 මේජර් රක්ෂණ ඔබ ආරක්ෂිත විය යුතු යුතුය කුෂන් කවර,

Insurance premium

An amount of money that you pay monthly, quarterly or annually to cover for your insurance policy and make it valid. Failure to pay premiums show that you are no longer covered by any insurance policy, and you are not open to any compensation if any misfortunes befall you.

READ: සාධක ඔබේ රක්ෂණ වාරිකයක් අනුපාත මත ඒ බලපෑම සෘණ

Insurance claim

This is the amount of fair compensation that you seek from your insurance company when accidents or misfortunes occur. Whatever you expect to be paid in view of your misfortune is your insurance claim.

Insurance broker

This is a professional expert that you hire to oversee your insurance interests with insurance companies. A broker might be an individual and it might be a company or firm, but they are paid and act on your behalf to carry out insurance activities for you.

READ: හොඳම රක්ෂණ තැරැව්කරුවන් සහ සමාගම් ඇගයීම සඳහා වන ආකාරය

රක්ෂණ නියෝජිතයන්

This might be confused with a broker, but they differ. An insurance agent is a staff of an insurance company or a freelancer that sells insurance policies on behalf of insurance firms on commissions. An agent sells insurance policies, helps collect premiums and also help out with other insurance needs you have.

READ: රක්ෂණ නියෝජිතයන්? ඒවා ඔබේ අවශ්යතා සේවයට Function

Deductibles

This is the sum of money that you choose to pay out of your pocket to cover for any expenses that result from an accident or misfortune, before an insurance company covers the rest of the compensation. The higher the deductibles you pay, the lower insurance companies reduce your applicable premiums.

READ: රක්ෂණ ප්රතිපත්ති සිට මුදල් ඉතිරි කිරීම සඳහා කෙසේද

Grace period

Applicable only to health and life insurance, this is a period of grace after the expiration of a policy during which you are allowed to renew your policy to be covered under the policy. උදාහරණයක් වශයෙන්, you might be given a grace period of 5 days after the expiration of your policy and still be covered during this 5 days, while you are expected to pay up. Failure to pay your premium after this period means you are no longer covered and your policy expired.

READ: ට්රමෝටේ රථ රක්ෂණයක් එදිරිව තෙවන-පක්ෂය මෝටර් රථ රක්ෂණ ප්රතිලාභ


මෙම ධුරයෙන් ප්රතිලාභ සැලසිනි? කාරුණිකව ඔබේ ප්රියතම සමාජ ජාල සඳහා පශ්චාත් බෙදාහදා ගැනීමට ඉහත දැන්වීම බෙදා ගන්න බොත්තම් භාවිත. වග ඔබ අපගේ ලිපි සමඟ මේ දක්වා රැඳී කිරීමට, දායක ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය ඇතුල් කරන්න.

නිදහස් තොරතුරු ලබා ගන්න
නව පශ්චාත් සීරුවෙන් ලබා ගැනීමට ආදාන ඔබගේ ඊ-තැපැල් ලිපිනය

මෙයට ප්රතිචාර

ඔබමයි