10 വാഹന ഇൻഷുറൻസ് നയങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഒഴിവാക്കുക ലേക്കുള്ള കുടുക്കുകൾ

സാമാന്യബുദ്ധി ഏറ്റവും പ്രത്യേക ഓഫറുകളും ഒരു മീൻപിടിത്തം പൊതുവേ ഇല്ല എന്നു ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് ഉണ്ടാകും എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സുബോധമുള്ള ഒരു മീൻപിടിത്തം ഇല്ല. നിങ്ങൾ അവരെ കയറി മുമ്പ് ഈ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഗാർഡ് തുടരാൻ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഡീലുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കും. ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗൃഹപാഠങ്ങൾ കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു കെണിയിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാം, അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ സ്മാർട്ട് നേടുകയും അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലാക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാർ ഇൻഷൂറൻസ് കവറേജ് വാങ്ങുന്നതിൽ സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേണമെങ്കിൽ കുടുങ്ങുന്ന ചില.

ആദ്യത്തെ ഉദ്ധരണി ശേഷം വാങ്ങൽ
ഇത് ഒരു പരിധി വരെ തുടക്കക്കാരനാണെങ്കിൽ ന്റെ തെറ്റാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഐച്ഛികങ്ങൾ താരതമ്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കവറേജ് വില ലഭിക്കുന്നത് അറിയും എന്ന് വിഷയത്തിൽ മാണിക് പക്ഷം? നിങ്ങൾ കഴിയും നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹന വേഗം മൂടി ലഭിക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹം മെയ് ഒരു അപര്യാപ്തമായ അല്ലെങ്കിൽ ചെലവേറിയ കവറേജോടുകൂടി കടന്നു കെണി സ്വയം.

ഒരു കാർ തിരയുന്നതിനായി ഏതാനും മണിക്കൂർ കൂടുതലും ദിവസം. നിങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ അതിനിടയിൽ അനുയോജ്യമായ നയങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരു ഉദ്ധരണി നേടുകയും മുമ്പായി നിങ്ങൾ കാർ സ്വന്തമാക്കാൻ ഇല്ല. അവർ വേഗത്തിൽ മടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെയ്യും ഒരു ഉദ്ധരണി നേടുകയും വ്യത്യസ്ത കാർ വിശദാംശങ്ങൾ ഒരു ബ്രോക്കർ ദൈനംദിന വിളിക്കാൻ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ. എങ്കിലും, ഓൺലൈൻ ഉദ്ധരണി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഏതൊരു വാഹന ഉദ്ധരണികൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ ഈ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.

അപര്യാപ്തമായ കവറേജ് വാങ്ങുന്നത്
മിക്കയാളുകളും ഉണ്ടാക്കേണം ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഒരു തെറ്റ് അവർ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാന ആവശ്യമായ ബാധ്യതകൾ കവർ വേണ്ടി പോയാൽ നയങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കരുതുന്നു എന്നതാണ്. പ്രീമിയം ഒരു അടിസ്ഥാന കവറേജോടുകൂടി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സമഗ്രമായ നിങ്ങളോടു ശ്രദ്ധിച്ചു ചുറ്റും വാങ്ങാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചില കേസുകളിൽ മാത്രമാണ് നൂറുകണക്കിന് ഡോളർ സാധ്യതയുണ്ട്.

അടിസ്ഥാന കവർ കേവല കുറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മതി ബാധ്യതകളിൽ പകരം മൂടും വാങ്ങാൻ ഉപരദേിക്കടെെുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ നയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം നഷ്ടങ്ങൾ ഇല്ല വിശേഷതകളുടെയും. മോട്ടോര് ജനങ്ങളെ സാധാരണയായി വലിയ നിക്ഷേപം ആകുന്നു. തുകയിൽ $5,000 നിങ്ങൾ വളരെ പണം ഇല്ല ഒരു പഴയ ഉപയോഗിച്ച ഓട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാഗ്യ പോലെ തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നന്നായി സമ്പാദിച്ചു നിങ്ങൾ ഒരു ഡ്രൈവിങ് തന്നെ പണം ചെയ്യുമ്പോൾ $50,000 കാർ ഏതുവിധേനയും. രണ്ട് കേസുകളിലും ഇൻഷ്വർ ലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ നിക്ഷേപം ആയിരിക്കും.

അമിതമായ കുറവുകൾ
സാധാരണയായി, പ്രീമിയം നേടുകയും ചിത്രം കുറവുകൾ താഴത്തെ. അതുപോലെ, ഒരു പ്രത്യേക കാർ ഇൻഷ്വറൻസ് ഉദ്ധരണി അവരിൽ ബാക്കി എത്രയോ കുറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കുറവുകൾ പരിശോധിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇൻഷ്വറർക്ക് നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ അടയ്ക്കാൻ കഴിയും മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് നിന്നു നൽകേണ്ടിവരും പണം ആണ്. നിങ്ങൾ അത് ഉയർന്ന എങ്കിൽ ഏറ്റവും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് സ്വയം കയറി ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഒരു വർഷം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നിർഭാഗ്യകരമായ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതു അതിനെ നേരിടാൻ കാണാം.

ഒഴികെ ഡ്രൈവറുകൾ
ഒരു സാധാരണ നയം നിങ്ങൾ ഒരേ കുടുംബത്തെ ഏതു അവിടവിടെയായി ഡ്രൈവറുകൾ സമൂഹം എല്ലാവർക്കും മറവു ചെയ്യേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഒരു കുറഞ്ഞ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ഉദ്ധരണി സ്വീകരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാർ പുറന്തള്ളാനും അനുവാദം പരിശോധിക്കുക പാടില്ല. നിങ്ങൾ മറ്റാരുമായും നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാത്രം സേവ് പോളിസി ഡ്രൈവറുകളും അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഡ്രൈവറുകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇൻഷ്വർ അഭിനന്ധിയക്കാന് അനുവദിക്കുന്നതിന് അല്ല എങ്കിൽ. അതു നിങ്ങളുടെ കാർ ഡ്രൈവ്, അതനുസരിച്ച് അതു മാനേജ് ആരാണ് പ്രധാനമാണ് ആർ ഇൻഷ്വർ ഇല്ല.

പ്രത്യേക അവസ്ഥകളും ഒഴിവാക്കലുകൾ
നയം വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഔട്ട് കാണുക. ഉദാഹരണത്തിന്, ചില പോളിസികൾ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് അത് ഒരു ഇൻഷ്വർ ഓട്ടോ താഴെ അറ്റകുറ്റം aftermarket ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചേക്കും. നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ കാർ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നല്ല ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു ഒരേ പുതിയ ചെലവേറിയ വാഹന സ്വന്തമാക്കി എന്നാൽ അത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.

ഇല്ല ചിത്രണസങ്കേതമാണിത് കാർ
കുറഞ്ഞ നയങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സാധാരണ സ്വഭാവം നിനക്കുള്ളതു അറ്റകുറ്റം നിന്നം ഗാരേജിൽ ആണ് അവർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കില്ല എന്ന്. വീണ്ടും, ഇതു നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നു നിങ്ങൾക്കു യഥാർത്ഥത്തിൽ പകരം നിങ്ങളുടെ കാർ എന്നേക്കും കേടുപാടു തെളിയുന്ന പക്ഷം കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കാർ നേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഡിസ്കൌംട് നേടൂ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന. പലരും അവരുടെ നയം ഇത്തരം യാതൊരു വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് കാർ കൊടുക്കുന്നില്ല സംഭവത്തിനുശേഷം പരാതി മാത്രം.

എല്ലാ നയങ്ങൾ തന്നെ പാലിച്ചിരുന്നു
ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ ഇൻഷ്വറർ വിപണിയിൽ വിറ്റു എല്ലാ നയങ്ങളും സമാനമായ ന്യൂനാതയെ ഒരു അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നയങ്ങളുടെ പല തലങ്ങളിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. ഓരോ പോളിസി പരസ്പരം ചെറുതല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇത് സാധാരണയായി വില പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് cheapautoinsurance.net, "നീ ഒരു തൃപ്തികരമായ നയം കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വാങ്ങാവുന്ന പക്ഷം ഇപ്പോഴും സമയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാൻ ലഭിക്കും".

പാലിച്ചിരുന്നു നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് ഉടനീളം സമാനമായ
വീണ്ടും, ഓരോ കമ്പനി പതിവു പോലെ വ്യക്തിഗത കാരണം ഒരു യുക്തിരഹിതമായ പ്രതീക്ഷയായ. അവർ കുത്തക റിസ്ക് പ്രീമിയം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അവരുടെ ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അതുല്യമായ വഴി. ഒരു കമ്പനി വളരെ പ്രശസ്തമാണ് അവർ സ്വാഭാവികമായും റിസ്ക് -യാൽ കുലകളായി ഏറ്റവും മികച്ച തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും സാധിക്കും എന്ന്. അവർ റിസ്ക് ഒരു ചെറിയ അടയാളം കാണുമ്പോൾ അവർ അതിവേഗം വില മേയ്. എങ്കിലും, ഒരു കുറവ് പ്രശസ്തമായ കമ്പനി അവർ വേലെക്കു നേടാനാകുമെന്നാണ് ഉറപ്പാക്കുക അവരുടെ വില വരും.

മാസ വഴി അടയ്ക്കുന്നത്
തീർച്ചയായും, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാസ നൽകുന്നത് എളുപ്പം. എങ്കിലും, ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം തുടക്കം സമയത്ത് പ്രതിഫലവും കാരണം. ഒരു കമ്പനി അവർ ക്രെഡിറ്റ് വാഗ്ദാനം പേയ്മെന്റ് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു എങ്കിൽ. ഇത് സാധാരണയായി ചെലവിൽ വരുന്നു. അവർ സാധാരണയായി പിഡബ്ല്യുഡി നൽകുകയും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ട് പോലെ പൂർണ്ണമായി പോലെ പലിശ വാങ്ങുകയും. പണം പ്രചരിപ്പിക്കാനും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അെയ്ക്കാന് അവസാനിക്കും.

ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഷ്വർ ഒരു സാധനം വാങ്ങുന്നത്
പല മിക്കയാളുകളും കാറുകൾ വാങ്ങി അത് തങ്ങളുടെ പുതിയ റൈഡുകൾ ഇൻഷ്വർ ചെലവേറിയ എന്നു ശേഷം മനസ്സിലായി. സ്പോർട്സ് കാറുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത്, എസ്യുവി, 4നിങ്ങൾ അത് അവരെ ഇൻഷ്വർ വിലപിടിപ്പുള്ളത് എന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേണം x4s അസാധാരണവുമായ മഹത്തുക്കൾ. പ്രീമിയം വ്യത്യാസം കാർ എ, കാർ ബി നിര തമ്മിലുള്ള മൂന്നു മടങ്ങ് പോലെ ആകാം.

നിങ്ങൾ താങ്ങാനാവുന്ന വാഹന ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാൻ പല രഹസ്യങ്ങളും അറിയാം ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കുറച്ച് കണ്സ്ട്രക്ഷന് അനിവാര്യമാണ്. അപ്പോള്, പുതുക്കൽ ശേഷം പണം പുതുക്കൽ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തുടരാൻ സാധിക്കും. ഈ അടിസ്ഥാന തത്ത്വങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തെറ്റിച്ചതിന് പണം ഈടാക്കുകയും കഴിയും.Benefited from this post? Kindly use the sharing buttons above to share the post on your favourite social networks. To make sure you stay up to date with our articles, enter your email to subscribe.

Get Free Updates
Input your email to get new post alert

Tags:Buying Auto Insurance Policies
No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *